పోస్ట్‌లు

జులై, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

స్నానం

రెక్కలు   ముడుచుకున్న   బాతులా కొంకీ   మీద   కూచునుంది తువ్వాలు సబ్బు   పెట్టెలో ఘుమఘుమల   ఊపిరి   తీస్తూంది సబ్బు   బిళ్ళ బాదంకాయ   తొట్టి   పొట్టలోంచి వెల్ల   వేసిన   పైకప్పుకు   చేరుతోంది నీటి   ఆవిరి విలాసంగా   దేవతావస్త్రాలను తొడుగుతూన్నది ఈల   పాట ఆవిరి   నిండిన   ఈ   గది   నాది మునివేళ్ళతో   నీళ్ళని   తాకి   చూస్తాను తేనీటి   కప్పుని   పెదవులకి   ఆనించినట్టు .

ఏదో ఒక పాట

భావుకత బాధనిస్తుంది మోహం అశాంతిని స్తుంది కర్తవ్యనిష్టతో  నిర్మోహాన్ని సాధన చేస్తాను భావుకతను  భగవంతుని వైపుకు తిప్పుతాను కానీ,అప్పుడప్పుడూ ఏదో ఒక పాట ఎదురొచ్చి అంతా తలకిందులు చేస్తుంది