పోస్ట్‌లు

డిసెంబర్, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

అవధానిది కవి స్థాయి కాదు!

చిత్రం
 గణితంలో ఒక research paper రాయడం; ఒక గణిత సమస్యను (Math problem/puzzle) సాధించడం.  ఈ రెంటిలో ఏది గొప్ప?  పోనీ,  కాళిదాసు గొప్పా? మహాసహస్రావధాని గొప్పా? పెద్దన గొప్పా? అష్టావధాని గొప్పా?  అవధాని స్థాయి ఏమిటో, కవి అంతస్థు ఏమిటో శ్రీపాద వారు వారి సహజశైలిలో కుండ బద్దలు కొట్టారు, వారి ‘అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూను’లో. వినండి.వారు స్వయంగా అవధాని,కవి,రచయిత కదా.