పోస్ట్‌లు

జులై, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

విందు

    జిలుగు చీరంచు ​ న   ​ వాలనీ   కలకల   ​ నవ్వులని ​ అద్దుకోనీ      బుగ్గలని   మోహాల   లేపనాలని   మసక   దీపాల   వెలుగుని దొంగిలించనీ   చూపుల   కౌగిలింతని వగలు   పోనీ         చెవి   లోలాకులని      పాటల   చెలమల్లో    తడవనీ   కాళ్ళని హొయలు   పోనీ   వేళ్ళని      ఆడనీ   ఇరుసుని   నడుముని     షాండ్లియార్ చిరు   గోళాల   చిత్ర   కాంతుల్లో     తలకెక్కనీ     జీవన   మధువుని ​ ఇంకా   ఇంకా        చుక్కా   చుక్కా .  

తెలుగు మహాభారతానికిది సహస్రాబ్ది!

  మల్లెలు తురిమిన పూలజడ తరహా పసుపు పచ్చని ఛాయ బంగారు వరహా అలతి పదముల చిత్రిక చెవినిల్లు సలహా దేశభాషా దేవతల తెలుగే అహిహా వన్నె చిన్నె పలుకుల ఊహలల అతిరుహా హాహా హూహూ జిహ్వాన అచ్చ తెనుగే అహహా! అన్ని పలుకులందు తెలుగు పలుకే మహా! మినహా! అహా! తెలుగు ఓహో! తెలుగు వహ్వా! తెలుగు తెలుగే తెలుగు! ఇరుదలపులుగు! (తెలుగు మహాభారత సహస్రాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకోబోతున్న తెలుగు జాతికి శుభాకాంక్షలు). 💐🙏